Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

The Most Holy Trinity Parish, Brgy. Pallocan West Batangas City

Archdiocese of Lipa

Panalangin sa taon ng awa

Tinuruan mo kami na maging maawain

Gaya ng ama sa langit,

at sinabi mo sa amin

na kung sinuman ang nakakakita sa iyo

ay nakakakita rin sa kanya.

Ipamalas mo sa amin

ang iyong mukha at kami ay

maliligtas.


Ang iyong mapagmahal na titig

kay Zaqeo at Mateo ay nagpalaya sa pagiging alipin ng salapi;

Ang babaeng nangangalunya at si Magdalena

sa paghahanap ng kaligayahan sa nilikhang bagay, na naging sanhi ng pagtangis ni Pedro matapos ang kanyang pagtatwa,

at tiniyak ang paraiso sa nagsising magnanakaw.

Bayaang marinig namin,

na wari’y sa bawat isa sa amin

ipinahahayag ang mga salitang binigkas mo Sa babaeng Samaritana:


“Kung alam lamang ninyo,

ang ipinagkaloob ng diyos”,

ikaw ang nakikitang mukha

ng di nakikitang ama ng diyos

na nagpapatunay ng kanyang kapayarihang higit sa pagpapatawad at awa; bayaang ang simbahan

ang iyong maging mukhang nakikita sa mundo, ang panginoon nitong nabuhay at pinapupurihan.

Niloob mo ang iyong mga ministro

ay maramtan din sa kahinaan

upang sila man ay makadama ng habag

para sa mga di nakakabatid at nasa sa kamalian;

bayaang ang bawat isang lumalapit sa kanila ay makaramdam na sila ay hinahanap, minamahal at pinatatawad ng diyos.

Ipadala mo ang iyong Espiritu

at italaga ang bawat isa sa amin


sa pamamagitan ng pagpapahid ng Santo Oleo, upang ang Hubileyo ng awa

ay maging isang taon ng biyayang mula sa Panginoon, at sa pamamagitan ng panibagong sigla,

ang iyong simbahan

ay makapaghahatid ng mabuting balita sa mga dukha, magpahayag ng kalayaan

sa mga bilanggo at mga inaapi,

at magpanumbalik ng paningin sa mga bulag.


Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Maria, ina ng awa, ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpakaylanman


Amen

Panalangin ng Batangueno

Ama naming Mapagmahal

tinawag po Ninyo kami kay Jesu-Kristo

upang maging mga sambayanan

ng mga taong may kaganapan

ng buhay sa sanlibutan,

sumasaksi sa Inyong Paghahari

sa pagsasabuhay ng Misteryo Paskuwal,

sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.


Puspusin po Ninyo ng Inyong Banal na Espiritu

ang aming buong Arsidiyosesis

Sa pangunguna ng aming mga Obispo,

kaparian, mga madre at mga laykong

bumubuo ng aming mga parokya at lalawigan

upang makatugon sa Inyong banal na kalooban

at sa aming ipinahayag

na mga pangangailangan.


Pasihan po Ninyo kami ng katatagan ng loob

upang mapagtagumpayan namin

ang anumang magiging hadlang

sa pagsasabuhay ng Aral-Batangueño.


Pagtibayin po Ninyo

ang pagtatalaga ng aming sarili

sa iisang pananaw na aming binabalangkas.

Buksan po Ninyo ang aming kaisipan

sa katotohanang ang Inyong Anak na si Jesus

ang mag-aakay sa amin

sa pagsasabuhay ng Inyong Banal na Salita.


Sa tulong at halimbawa,

panalangin at pangangalaga

ng aming Patrong San Jose

at ng aming Mahal na Inang Maria,

nawa’y manatili po sa amin

ang inyong kaningningang di magmamaliw

sa buong panahon ng aming sama-samang pagsasabuhay ng Aral-Batangueño.


Amen. 

Flag Counter
0